Рівненська обласна державна адміністрація 

На головну

33028, м. Рівне, м-н Просвіти, 1, тел.:(0362)264788, факс:(0362)260835, e-mail: roda@rv.gov.ua                          English version. Англійська версія

 
 квітня 2024 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 

 

 

 

Державна система електронних звернень

 

 

 

 

 
 

 
Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року


ЗАЯВА
 про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

проекту Стратегії  розвитку Рівненської області
на період до 2027 року

 

1.  Заявник:  Рівненська обласна державна адміністрація
майдан Просвіти, 1, м. Рівне, Рівненська область, 33028

2. Характеристика документа державного планування

 

Вид документа державного планування

проект Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року

 

Основні цілі документа державного планування

 

Проект Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року (далі – проект Стратегії) є головним плановим документом розвитку Рівненщини на довгострокову перспективу.

Основна ціль проекту Стратегії – створення умов для підвищення добробуту та якості життя населення на інвестиційно привабливій території з максимальною екологічною безпекою та збереженням природних ресурсів.

 

Зв’язок з іншими документами державного планування

Проект Стратегії розробляється на підставі Положення Національної доповіді «Цілі Сталого Розвитку: Україна»; діючих короткострокових та середньострокових галузевих регіональних програм; Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про стимулювання розвитку регіонів»; Постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів»; Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31 березня 2016 № 79 «Про затвердження Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації».

 

3. Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Методологія розроблення та реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року передбачає розроблення Плану заходів з її реалізації. Для кожного з визначених напрямів розвитку розробляються стратегічні (загальні) та операційні цілі. За кожною операційною ціллю розробляється низка проектів, серед яких можуть бути проекти, які відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких проектів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

 

4. Визначення ймовірних наслідків, які можуть мати значний вплив при реалізації документа державного планування:

- для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

У ході здійснення процедури стратегічної екологічної оцінки будуть оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування проекту Стратегії, зокрема, необхідно оцінити наслідки для таких компонентів довкілля: атмосферне повітря, водні ресурси, відходи, земельні ресурси, біорізноманіття та рекреаційні зони, а також наслідки для здоров’я населення.

 

- для територій з природоохоронним статусом

Станом на 01 вересня 2019 року до об’єктів природно-заповідного фонду віднесено 315 територій та об’єктів загальною площею 206,9 тис. га, що складає  10 відсотків від загальної площі Рівненської області, в тому числі 28 об’єктів загальнодержавного значення площею 90,3 тис. га і 287 об’єктів місцевого значення площею 116,6 тис. га. Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки необхідно оцінити ймовірні наслідки для цих територій.

 

- транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

У рамках проведення стратегічної екологічної оцінки не передбачаються транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 

5. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено

Базуючись на демографічних тенденціях, аналізі соціально-економічної ситуації в області, а також прогнозах макроекономічних впливів можна припустити наступні сценарії розвитку:

-  інерційний: область рухається по інерції, зовнішні та внутрішні фактори впливу залишаються незмінними, суспільно-економічний стан країни змінюється за інерцією;

.- оптимістичний: область активно використовує можливості в умовах швидкого суспільно-економічного розвитку країни, демонструє позитивну динаміку, яка буде можлива за умови успішної реалізації Стратегії, докладання зусиль «з середини системи» і підтримку сильних сторін регіону зовнішніми можливостями.

 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Для проведення стратегічної екологічної оцінки буде використана наступна інформація: доповідь про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області у 2018 році; статистична інформація; інформація, яка включена в інші акти законодавства, що мають відношення до проектів документів державного планування; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища. Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись аналітичні методи, зокрема буде здійснено:

 

- збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;.

- порівняльний аналіз обласних показників із середніми показниками по Україні та показниками регіонів - сусідів та регіонів, що належать до однієї типології;

- проведення SWOT- аналізу (визначення загроз, можливостей, слабких та сильних сторін проекту Стратегії);

- проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей та можливого впливу на здоров’я населення;

- визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;

- проведення оцінки впливу Стратегії на складові довкілля та на стан здоров’я населення;

- моніторинг фактичного впливу впровадження Стратегії.

 

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, визначені законодавством.

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»  визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

- раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

- здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

- здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

- застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

- збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;.

- здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

- здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами..

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров'я населення При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

- відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

- заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки;

 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року та (за наявності) проект документа державного планування оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті замовника: http://www.rv.gov.ua з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості.

 Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». .

Структура та зміст Звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегії:

- зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

- характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);.

- екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

- опис наслідків для довкілля, зокрема для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових
(1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50 - 100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;.

- заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;  

- обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

- заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

- опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

- резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

9. Зауваження і пропозиції, та строки їх подання від громадськості до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, необхідно надсилати до

 Департаменту економічного розвитку і торгівлі Рівненської обласної державної адміністрації (майдан Просвіти, 1, м.Рівне, Рівненська область, 33028, тел./факс. (0362) 26-75-82, 69-53-44, 69-52-28, e-mail: ekon@icc.rv.ua

 

Строки подання

15 днів з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (відповідно до пунктів 5, 6 статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

 

 

 

Антимонопольний комітет України

Погода
Рівне

волог.:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua


 

  Обласний центр зайнятості Центра надання адміністративних послуг у м.Рівному   Обласний центр гідрометеорології  Інформаційний портал Рівненщина


Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
Анонси  

Версія для людей із вадами зору

         Версія для людей з вадами зору

http://picua.org/img/2017-11/20/wo8tbqcyr8580n5hjw4kcel07.png 

http://picua.org/img/2018-01/11/hdvt1kvboybn2uyicgplsawjx.jpg

РОБОТА «ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ» (0800500078) РІВНЕНСЬКОЇ ОДА

http://j-p-g.net/if/2019/03/07/0833347001551949279.jpg

 

http://j-p-g.net/if/2019/03/07/0443461001551949112.jpg

 
ОГОЛОШЕННЯ

Оголошення про прийом документів для визначення претендентів на отримання стипендій обдарованим та соціально активним особам з інвалідністю

 

Оголошення про засідання регіональної комісії з реабілітації при Рівненській обласній державній адміністрації

 

Оголошення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року

 

ОГОЛОШЕННЯ про збір ідей проєктів до Плану заходів з реалізації у 2021-2023 рр. Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року

  

«Гаряча лінія» для суб'єктів підприємницької діяльності– (0362) 695 215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Офіційний портал публічних фінансів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rv.gov.ua/sitenew/data/upload/photo/baner05082014.gif 

 

ДО УВАГИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗА ПРИЗОВОМ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ

ОБОВ’ЯЗКИ, ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ КОНТРАКТІВ З ГРОМАДЯНАМИ ТА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬСЯ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ