На головну

Нормативна база                              Мапа сайту

 
 травня 2022 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 
і

                                  МЛИНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЇ

                            

             35100 смт Млинів, вул. Народна, 1,  тел.факс (03659)6-45-85, e-mail: mlunrda@rv.gov.ua

і
П О Л О Ж Е Н Н Я про архівний відділ Млинівської районної державної адміністрації


 ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Млинівської районної державної адміністрації

25.03.2013 № 70

 

                                  

П О Л О Ж Е Н Н Я
           про архівний відділ Млинівської районної державної адміністрації

      1. Архівний відділ районної державної адміністрації (далі – відділ) утворюється головою районної державної адміністрації, є структурним підрозділом райдержадміністрації і в межах району забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

 

2. Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Державному архіву Рівненської області.

 

3. Відділ у своїй діяльності керується законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Державної архівної служби України, розпорядженнями голови районної державної  адміністрації, а також цим положенням про відділ.

 

     4. Основними завданнями відділу є:

            - реалізація державної політики у сфері архівної справи та діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;

- координація діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування,   підприємств,   установ   та  організацій  усіх  форм  власності,

у  питаннях архівної справи і діловодства;

внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають  місцеве   значення,   ведення   їх   обліку,   зберігання  та використання

відомостей, що в них містяться;

здійснення   контролю   за   діяльністю   архівних   установ   і     служб

діловодства,    забезпечення    додержання    законодавства   про   Національний

архівний фонд та архівні установи.

 

     5. Відділ відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

1) організовує виконання  Конституції  і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Державної архівної служби України та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

4) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку району;

5) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

6) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

7) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

8) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

9) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

10) готує (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

11) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

12) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

13) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ;

14) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

15) забезпечує у межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

16) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

17) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

18) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

19) забезпечує захист персональних даних;

20) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

21)  складає  і  за  погодженням з Державним архівом Рівненської області

подає   для  затвердження   в   установленому    порядку проекти цільових   програм,   затвердження  планів  розвитку  архівної справи в районі, забезпечує їх виконання;

22) забезпечує зберігання, облік і охорону:

-  документів   Національного   архівного  фонду  з  різними носіями інформації, переданих відділу державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та об’єднаннями  громадян,  громадськими  спілками,  які  діють  (діяли)  на території району;

- документів особового походження;

- друкованих,    ілюстративних    та    інших матеріалів, що використовуються

для довідково-інформаційної роботи;

- облікових документів і довідкового апарату до них;

23) організовує роботу, пов’язану з внесенням профільних   документів до  Національного  архівного  фонду  або  вилученням  документів   з   нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них;

24) проводить  в   установленому  порядку  облік,  обстеження та аналіз діяльності архівних установ, які створені на території району,  незалежно  від форми власності та підпорядкування;

25) інформує  Державний  архів  Рівненської  області   про   виявлення архівних документів, що не мають власника  або  власник яких   невідомий, а також про  здійснення  продажу  документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання;

26) веде облік юридичних осіб та фізичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду та юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування відділу,  на підставі затверджених списків; 

27) подає на затвердження Державному архіву Рівненської області, списки джерел формування Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування відділу;

28) перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, зокрема об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи шляхом проведення планових та позапланових перевірок, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберіганні документів;

29) надає консультаційно-методичну допомогу в організації діяльності архівної установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (трудового архіву);

30) веде зведений         облік архівних документів, що зберігають державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації району, подає належні відомості про ці документи Державному архіву Рівненської області;

31) надає на договірних засадах послуги підприємствам, установам та організаціям з упорядкування документів та використання відомостей, що містяться в них, розробляє методичні посібники з архівної справи та діловодства;

32) передає Державному архіву Рівненської області у визначені ним строки документи та довідковий апарат до них для постійного зберігання;

33) створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду;

34) здійснює грошову оцінку документів Національного архівного фонду, що зберігаються в архівному відділі райдержадміністрації, у фізичних і юридичних осіб, які перебувають у зоні його комплектування;

35) організовує страхування документів Національного архівного фонду, які надаються у користування поза архівним відділом, у порядку, встановленому законодавством;

36) надає архівні довідки, копії документів та іншим шляхом задовольняє  запити фізичних і юридичних осіб, переглядає в установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, забезпечує у разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про особу на вимогу фізичних осіб, долучення до архівних документів письмового обґрунтованого спростування чи додаткових відомостей про особу;

37) вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ.

 

6.  Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у сфері архівної справи та діловодства;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

6) вимагати від юридичних і фізичних осіб, які мають архівні документи, від часу створення яких минуло понад 50 років, або які мають намір здійснювати відчуження, вивезення за межі України архівних документів, проведення експертизи цінності таких документів;

7) отримувати в установленому порядку документи юридичних осіб з метою виявлення документів, що підлягають внесенню до Національного архівного фонду, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;

         8) проводити планові та позапланові перевірки архівних підрозділів і служб діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, а також трудових архівів з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;

9) звертатися до суду з позовом про позбавлення власника документів Національного архівного фонду, який не забезпечує належну їх збереженість, права власності на ці документи;

10) порушувати в установленому порядку питання про зупинення діяльності архівних установ, які не забезпечують збереженість документів Національного архівного фонду;

11) порушувати в порядку, встановленому законодавством, питання про притягнення до відповідальності працівників архівних установ, користувачів документами Національного архівного фонду та інших осіб, винних у порушенні законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, а також про відшкодування ними збитків, заподіяних власнику документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним особі;

12) установлювати ціни на роботи і послуги, що виконуються відділом;

13) відвідувати архівні підрозділи і служби діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та об’єднань громадян, громадських спілок з правом доступу до їх документів, за винятком тих, що згідно із законодавством спеціально охороняються.

 

7. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

8. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу, за погодженням з обласною державною адміністрацією в установленому законодавством порядку.

 

 9. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;

3) затверджує посадові інструкції працівників архівного відділу районної державної адміністрації та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з Державним архівом Рівненської області, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

12) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису архівного відділу районної державної адміністрації;

13) здійснює добір кадрів;

14) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

15) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоює їм ранги державних службовців, проводить їх заохочення та притягує до дисциплінарної відповідальності;

16) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

18) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

10. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, наказам Укрдержархіву, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, директором Державного архіву Рівненської області.

 

11. Для проведення експертизи цінності документів відділ утворює експертну комісію відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 року № 1004 ,,Про проведення експертизи цінності документів”.

 

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

13. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова районної державної адміністрації відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228.

 

14. Відділ як юридична особа публічного права має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

 

Заступник голови адміністрації                                                 В.Радчук

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування


 

 

 

 
 
 
 
 
Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
Безкоштовна гаряча лінія ГО «Донбас SОS»

Майбутня професія - ЗАХИСНИК ВІТЧИЗНИ

Млинівський районний військовий комісаріат проводить відбір кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ)....