На головну

Нормативна база                              Мапа сайту

 
 травня 2022 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 
і

                                  МЛИНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЇ

                            

             35100 смт Млинів, вул. Народна, 1,  тел.факс (03659)6-45-85, e-mail: mlunrda@rv.gov.ua

і
ПРАВИЛА внутрішнього службового розпорядку Млинівської районної державної адміністрації


                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                       рішення зборів працівників

                                                                       Млинівської районної державної

                             адміністрації

                                                        протокол № 1 від 29.12.2017

 

ПРАВИЛА

внутрішнього службового розпорядку 

Млинівської районної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

 

1. Правила внутрішнього службового розпорядку (далі - Правила) розроблені відповідно до Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016 № 50 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.03.2016 за № 457/28587, визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку Млинівської районної державної адміністрації, режим роботи, умови перебування державного службовця в райдержадміністрації та забезпечення раціонального використання його робочого часу.

2. Службова дисципліна в райдержадміністрації ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державним службовцем своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

3. Правила внутрішнього службового розпорядку в райдержадміністрації затверджуються загальними зборами державних службовців райдержадміністрації за поданням голови райдержадміністрації і виборного органу первинної профспілкової організації.

4. Правила внутрішнього службового розпорядку доводяться до відома всіх державних службовців, які працюють у райдержадміністрації, під підпис.

 

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в райдержадміністрації

 

1. Працівники райдержадміністрації повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

2. Працівники у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

3. Працівники повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

4. Працівники під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

2

ІІІ. Робочий час і час відпочинку працівників райдержадміністрації

 

1. Тривалість робочого часу працівників райдержадміністрації становить 40 годин на тиждень.

2. Для працівників райдержадміністрації встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота і неділя.

3. Початок робочого дня в районній державній  адміністрації о 9.00, закінчення  о 18.15  (в п’ятницю – о  17.00 ). Обідня перерва – з 13.00 до 14.00. Перерва не включається в робочий час, і державний службовець може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

5. Працівникам забороняється відволікати державного службовця від виконання його посадових обов’язків.

6. Облік робочого часу працівників райдержадміністрації здійснюється у відповідному табелі робочого часу встановленої форми.

7. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі райдержадміністрації у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника. У райдержадміністрації може вестися журнал реєстрації місцевих відряджень.

 

ІV. Порядок повідомлення працівниками райдержадміністрації про свою відсутність

 

1. Працівник райдержадміністрації повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

2. У разі недотримання працівником райдержадміністрації вимог пункту 1 цього розділу складається акт про його відсутність на робочому місці.

3. У разі ненадання працівником райдержадміністрації доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я голови райдержадміністрації щодо причин своєї відсутності.

 

V. Перебування працівників в райдержадміністрації у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

 

1. Для виконання невідкладних завдань працівники райдержадміністрації можуть залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за розпорядженням голови райдержадміністрації, про який повідомляється виборний орган первинної профспілкової організації, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

3

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного працівника райдержадміністрації не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

2. Голова райдержадміністрації за потреби може залучати працівників райдержадміністрації до чергування у позаробочий час, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування працівників райдержадміністрації у позаробочий час, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється сектором правління персоналом апарату райдержадміністрації0 і затверджується головою райдержадміністрації.

3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний працівник райдержадміністрації, його посада, місце, дата та  термін чергування.

За роботу в зазначені дні (час) працівникам надаються протягом місяця відповідні дні відпочинку за заявами працівників або грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю.

4. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

 

VІ. Порядок доведення до відома працівників райдержадміністрації нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

 

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома працівників райдержадміністрації шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис працівника (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома працівників райдержадміністрації шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

 

 

 

4

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

 

1. Голова райдержадміністрації зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку головою райдержадміністрації покладені відповідні функції в такому органі.

2. Працівники райдержадміністрації повинні дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівниками райдержадміністрації, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в райдержадмністрації відповідає голова райдержадмінітрації та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

 

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державними службовцями райдержадміністрації

 

1. Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій суб’єктом призначення у відповідному державному органі особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою відповідного державного органу, завідувачем служби управління персоналом райдержадміністрації та державним службовцем, який звільняється.

Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.

 

ІХ. Прикінцеві положення

1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення працівників райдержадміністрації до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються головою райдержадміністрації, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - спільно або за згодою з виборним органом первинної профспілкової організації, у разі її наявності.

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування


 

 

 

 
 
 
 
 
Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
Безкоштовна гаряча лінія ГО «Донбас SОS»

Майбутня професія - ЗАХИСНИК ВІТЧИЗНИ

Млинівський районний військовий комісаріат проводить відбір кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ)....