На головну

Нормативна база                              Мапа сайту

 
 травня 2022 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 
і

                                  МЛИНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЇ

                            

             35100 смт Млинів, вул. Народна, 1,  тел.факс (03659)6-45-85, e-mail: mlunrda@rv.gov.ua

і
Програма розвитку інвестиційної діяльності в Млинівському районі на 2019-2020 роки


 

Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

14 грудня 2018 року № 310

 

ПРОГРАМА

розвитку інвестиційної  діяльності в Млинівському районі

  на 2019-2020 роки  

 

Загальна частина

 

Програму розвитку інвестиційної  діяльності в Млинівському районі  на 2019-2020 роки  (далі - Програма)  розроблена на  виконання  розпорядження голови  облдержадміністрації від 23 листопада 2018 року     № 845 «Про Програму розвитку інвестиційної діяльності в Рівненській області на 2019-2020 роки», з метою реалізації завдань  і пріоритетів  Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020  року,  схваленої   розпорядженням   голови   облдержадміністрації    від

28 листопада 2014 року  № 612, затвердженої рішенням обласної ради від    18 грудня 2014 року   № 1374, плану на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року, схваленого розпорядженням голови облдержадміністрації від 01 грудня 2017 року          № 712, затвердженого рішенням обласної ради від 16 березня 2018 року        № 858, плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року в Млинівському районі, схваленого розпорядженням голови райдержадміністрації від 05.01.2018 № 9.

Програма розроблена на підставі  статей 17, 18, 19  Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про інвестиційну діяльність», «Про режим іноземного інвестування», «Про захист іноземних інвестицій на Україні», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та  інших нормативно-правових актів з питань інвестиційної діяльності в Україні.

         У Програмі визначено основні напрями активізації та розвитку інвестиційної діяльності в районі, проведено аналіз стану та основних тенденцій інвестиційної  діяльності, визначено стратегічні напрями та пріоритети інвестиційного розвитку Млинівщини.

         Програма координує діяльність усіх учасників інвестиційних процесів  на території району.

 

ІІ. Стан і тенденції інвестиційної діяльності у Млинівському районі

          За січень-вересень 2018 року  в розвиток економіки району підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування

вкладено 334.8 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 7.5 відс. загальнообласного обсягу.                                                                              

           На даний час в районі зареєстровано дев’ять підприємств з іноземними інвестиціями приватної форми власності (по 2-ох підприємствах відкрито справи про припинення діяльності).

         Впродовж девяти місяців 2018 року в сільське господарство було залучено  209  млн.грн  інвестиційних коштів, що на 9.3 млн.грн.  або на 4 відс. більше  в порівнянні з відповідним періодом  2017 року. В основному  кошти використовувались на придбання техніки  та обладнання.                                                                                                                                                   Найбільш інвестиційно привабливими для нерезидентів є підприємства сільського господарства, в яких зосереджено 11.2 млн.дол. інвестицій.

          З метою вдосконалення роботи з питань інвестиційної привабливості господарського комплексу району, поліпшення координації дій органів виконавчої влади щодо інвестиційного розвитку Млинівщини та налагодження ефективної співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у створенні сприятливих умов для діяльності інвесторів, які реалізують інвестиційні, інноваційні та інфраструктурні проекти на території району, а також вирішення проблем, що виникають під час їх реалізації, розпорядженням голови райдержадміністрації від 08.04.2015 № 86 створено робочу групу  з питань залучення інвестицій в економіку Млинівського району.

 

ІІІ. Інвестиційні пріоритети Млинівського району

На основі завдань плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року в Млинівському районі, враховуючи аналіз стану та перспектив розвитку галузей господарського комплексу району основними пріоритетами підтримки інвестиційної діяльності визначено:

забезпечення ефективної роботи та належної координації дій державних і недержавних структур щодо створення в районі сприятливих умов для активізації інвестиційної діяльності;

сприяння розробленню якісних інвестиційних проектів та належним чином оформлених пропозицій земельних ділянок і об’єктів нерухомості;

створення та постійне оновлення відповідної інформаційної бази району;

розроблення та поширення якісних інформаційних матеріалів про інвестиційний потенціал району;

надання необхідної інформації та допомоги з питань інвестиційної діяльності органам місцевого самоврядування та суб’єктам господарювання.

 

IV. Фінансове забезпечення реалізації Програми

Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів районного бюджету,  міжнародної технічної допомоги, а також інших джерел, визначених законодавством України з питань регулювання інвестиційної діяльності.

Загальна розрахункова потреба в коштах районного бюджету для виконання заходів Програми становить у 2019 році - 18,0 тис.грн.,
у 2020 році - 18,0 тис.гривень.

Фінансування заходів Програми на період з 2019 року до 2020 року буде здійснюватись відповідно до наявних бюджетних призначень.

 

V. Механізми управління реалізацією Програми та прогноз її результативності

            Координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій району, інших причетних структур щодо виконання Програми здійснює райдержадміністрація.

 Аналіз та поточний контроль ходу реалізації Програми покладено на управління агропромислового та економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі райдержадміністрації.

           Організаційно-методичне забезпечення  реалізації  Програми  здійснює

управління агропромислового та економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі райдержадміністрації із залученням причетних структурних підрозділів райдержадміністрації та виконкомів сільських та селищної рад.  

           Хід реалізації Програми періодично розглядатиметься на засіданнях колегії  райдержадміністрації та постійній комісії районної ради з питань економічного розвитку, підприємництва  та комунальної власності.

           Очікуваним результатом виконання Програми є:

зростання загального обсягу внутрішніх та іноземних інвестицій в економіку Млинівського району;

зростання позитивного інвестиційного іміджу Млинівського району;

налагодження нових ділових контактів з потенційними інвесторами;

створення умов для сталого розвитку району;

підвищення обізнаності міжнародної економічної спільноти стосовно інвестиційного потенціалу Млинівського району.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

         VІ. Заходи з реалізації  програми розвитку інвестиційної діяльності

в Млинівському районі  на 2019-2020 роки

 

Назва заходу

Відповідальні виконавці

Термін

вико-нання

Джере-ла фінан-сування

Обсяги фінансування, тис.гривень

2019  рік

2020  рік

І. Вдосконалення регуляторної діяльності у сфері інвестиційного розвитку

1)

забезпечення належ-ного функціонування центру надання адміністративних послуг щодо видачі дозвільних докумен-тів у сфері інвести-ційної діяльності, земельних відносин, містобудування та архітектури

сектор надання адміністративних послуг  райдержадмі-ністрації

 

 

 

 

постій-но

район-ний

бюджет

8

8

2. Організаційна, методична та ресурсна підтримка активізації  інвестиційної діяльності

1)

постійне оновлення та розміщення на картографічній сис-темі ,,Google Maps” бази даних земель-них ділянок, об’єктів  нерухомості та інвес-тиційних проектів типу ,,Start-up”, які можуть бути запро-поновані потенцій-ним інвесторам для реалізації на терито-рії  району;

управління агропро-мислового та  еконо-мічного розвитку, інфраструктури і торгівлі райдержад-міністрації, відділ містобудування, архітектури, житло-во-комунального господарства  рай-держадміністрації,  виконкоми сільських та селищної рад

постій-но

інші джере-ла, не заборо-нені законо-дав-ством

-

-

2)

активізація механіз-мів упровадження принципів  держав-но-приватного парт-нерства;   

управління агропро-мислового та  еконо-мічного розвитку, інфраструктури і торгівлі райдержад-міністрації, викон-коми сільських та селищної рад

постій-но

інші джере-ла, не заборо-нені законо-дав-ством

-

 

-

3)

участь у програмах міжнародної техніч-ної допомоги, міжна-родного співробіт-ництва, співпраця з донорськими органі-заціями щодо залу-чення коштів для фінансування

управління агропро-мислового та  еконо-мічного розвитку, ін-фраструктури і тор-гівлі райдержадміні-страції, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ культури і

постій-но

інші джере-ла, не заборо-нені за-конодав

ством,

кошти міжна-

-

 

-

                                                              

 

 

Назва заходу

Відповідальні виконавці

Термін

вико-нання

Джерела фінансу-вання

Обсяги фінансування, тис.гривень

2019  рік

2020  рік

 

інвестиційних програм та проектів;

туризму райдержад-міністрації, виконко-ми сільських та селищної рад

 

родної технічної допомоги

 

 

4)

розроблення та реалізація   інвести-ційних програм та проектів регіональ-ного розвитку, в тому числі тих, що можуть реалізовува-тися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

управління агропро-мислового та  еконо-мічного розвитку, інфраструктури і торгівлі райдержад-міністрації, відділ містобудування, архітектури, житло-во-комунального господдарства рай-держадміністрації відділ освіти, молоді та спорту райдерж-адміністрації, відділ культури і туризму райдержадміністра-ції, виконкоми сіль-ських та селищної рад

постій-но

держав-ний фонд регіонального розвитку,

інші джерела, не забо-ронені законно-давством

 

 

 

3.  Вдосконалення системи регіонального маркетингу, інформаційна підтримка активізації інвестиційної діяльності   

1)

розроблення, онов-лення, виготовлення та поширення якіс-них інформаційно-презентаційних ма-теріалів про вироб-ничий, ресурсний, людський,  інфра-структурний, турис-тичний потенціал району, перспективи розвитку району, потребу у відповід-них інвестиціях (інвестиційних пас-портів, каталогів проектів та земель-них ділянок, букле-

управління агропро-мислового та  економічного роз-витку, інфраструк-тури і торгівлі райдержадміністра-ції, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністра-ції, відділ культури і туризму райдержад-міністрації, викон-коми сільських та селищної рад

постій-но

районний

бюджет

5

 

5

                                                              

 

 

Назва заходу

Відповідальні виконавці

Термін

вико-нання

Джерела фінансу-вання

Обсяги фінансування, тис.гривень

2019  рік

2020  рік

 

тів);

 

 

 

 

 

2)

участь та представ-лення інвестицій-ного потенціалу району на інвести-ційних форумах, виставках, конфе-ренціях, семінарах, круглих столах в Україні і за кордоном та інших заходах міжнарод-ного характеру

управління агропро-мислового та  еконо-мічного розвитку, інфраструктури і торгівлі райдержад-міністрації, виконко-ми сільських та селищної рад

постій-но

районний

бюджет

5

5

          Всього  з районного бюджету                                                                                                                                                                                                                                                                  

18

18

 

 

Керівник апарату адміністрації                                                        С.РЕМІЗ

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування


 

 

 

 
 
 
 
 
Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
Безкоштовна гаряча лінія ГО «Донбас SОS»

Майбутня професія - ЗАХИСНИК ВІТЧИЗНИ

Млинівський районний військовий комісаріат проводить відбір кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ)....