РІВНЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

На головну

Уряд України Мапа сайту

Всі матеріали на вебсторінці розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0International

 

33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, тел./факс: (0362) 63-60-91, Е-mail: rivnenskarda@rv.gov.ua

 
 квітня 2024 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 
Форма примірного договору про відшкодування витрат, понесених у зв’язку з відпуском лікарських засобів, вартість яких повністю чи частково відшкодовується


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров'я України

від 25.03.17   326

 

Форма примірного договору

про відшкодування витрат, понесених у зв’язку з відпуском лікарських засобів, вартість яких повністю чи частково відшкодовується №___________________

__________  „_____________________________________________________ 201__ р.

(Розпорядник коштів) (далі - Сторона 1) в особі _____________________, що

діє на підставі Положення, з однієї сторони, та (суб’єкт господарювання - Аптека)

(далі - Сторона 2), в особі______________________ , що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

 

1.   Предмет Договору

1.1.  Сторона 1 відшкодовує Стороні 2 витрати, понесені останньою у зв’язку з відпуском лікарських засобів, вартість яких повністю чи часткового відшкодовується згідно постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 р. № 863 “Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів”.

1.2.  Відпуск лікарських засобів, що підлягають відшкодуванню, буде відбуватися за рецептами лікарів виписаних закладами охорони здоров'я незалежно від форми власності за місцем надання медичної допомоги пацієнту на рецептурних бланках

форми № 1 в аптечних закладах за адресою:_________________________(адресами зазначеними у додатку №____ ).

2.   Обов'язки сторін

2.1.   Обов’язки Сторони 1 :

2.1.1.    В п’ятиденний термін після отримання звіту про відпущені лікарські засоби, вартість яких підлягає повному або частковому відшкодуванню (далі - Звіт) згідно форми встановленої у додатку до Порядку відшкодування лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 року № 152 “Про забезпечення доступності лікарських засобів” (далі - Порядок відшкодування лікарських засобів), відшкодовує витрати Стороні 2, понесені у зв’язку з відпуском лікарських засобів.

2.1.2.    Забезпечує Сторону 2 інформаційними матеріалами щодо програми відшкодування вартості лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу, бронхіальної астми з метою їх розміщення в приміщенні аптечного закладу.

2.1.3.    Забезпечує постійний моніторинг за використанням коштів отриманих з державного бюджету на виконання програми відшкодування вартості лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу, бронхіальної астми та за результатами моніторингу використання коштів з метою оптимізації програми відшкодування вартості лікарських засобів подає Міністерству охорони здоров'я України пропозиції щодо раціонального використання коштів, їх перерозподілу.

2.1.4.   Забезпечує розміщення на своєму офіційному веб-сайті інформації про обсяги та залишки коштів отриманих з державного бюджету на виконання програми відшкодування вартості лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу, бронхіальної астми.

2.2.   Обов’язки Сторони 2:

2.2.1.   Забезпечує відпуск лікарських засобів, що підлягають повному або частковому відшкодуванню, за рецептами лікарів закладів охорони здоров’я.

2.2.2.   Роздрібна ціна на лікарські засоби, що підлягають повному або частковому відшкодуванню, повинна бути не вище за визначену в Реєстрі лікарських засобів, що підлягають відшкодуванню, затвердженому Міністерством охорони здоров'я України.

2.2.3.   Звіт складається відповідно до Порядку відшкодування лікарських засобів за формою наведеною у додатку до цього Порядку.

2.2.4.   Забезпечує безперервну наявність та реалізацію асортименту лікарських засобів, що підлягають повному відшкодуванню обов'язково, та додатково тих що підлягають частковому відшкодуванню, в кількості щонайменше двох торгових назв в кожній групі міжнародних непатентованих назв.

2.2.5.   Забезпечує облік відпущених лікарських засобів, в тому числі в електронний формі.

2.2.6.   Розміщує в приміщенні аптечного закладу інформаційні матеріали щодо програми відшкодування вартості лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу, бронхіальної астми.

2.2.7.   Подає Звіт двічі на місяць, а саме 15 числа поточного місяця (або першого робочого дня після 15 числа якщо 15 число припадає на вихідний) та 1-го робочого дня наступного місяця, а в грудні — додатково до 24 числа звітного місяця.

2.2.8.  На вимогу Сторони 1 надає копії рецептів для підтвердження достовірності даних, поданих у Звіті.

3.   Порядок розрахунків

3.1.      Сторона 1 зобов’язується відшкодувати Стороні 2 витрати, понесені останньою в зв’язку з реалізацією лікарських засобів, передбачених в п.1.1. Договору, відповідно до поданих Звітів.

3.2.  Відшкодування зазначеної в Звіті суми здійснюється Стороною 2 протягом 5 днів з моменту надання Стороною 1 такого Звіту.

4.   Відповідальність сторін

4.1.  У випадку невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

4.2.  У випадку порушення Стороною 1 своїх зобов’язань, що не викликані обставинами передбаченими розділом 5 цього Договору, Сторона 1 сплачує Стороні 2 пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення, від розміру несплаченої суми, за кожен день прострочення.

4.3.  В разі невиконання або неповного виконання Стороною 1 зобов’язань щодо відшкодування витрат Сторони 2, пов’язаних із предметом договору, протягом місяця, Сторона 2 звільняється від обов’язку виконання умов цього Договору про що має повідомити іншу Сторону у письмовій формі.

4.4.  Відновлення зобов’язань відбувається на підставі письмової заяви, що надсилається Стороні 1, про добровільне взяття на себе обов’язків в рамках цього Договору.

4.5.   Закінчення строку дії цього Договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, що мали місце під час дії Договору, та обов’язку виконання усіх невиконаних зобов’язань за цим Договором.

5.    Обставини непереборної сили

5.1.   Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

5.2.   Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 (п’ять) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

5.3.   Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженими на це законами України органами.

5.4.   У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (тридцять) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

6.    Строк дії договору

6.1.    Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до_____

6.2.    Цей Договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну

силу.

6.3.   Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору.

6.4.   Цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5.   У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

6.6.   У разі недосягнення Сторонами згоди спори вирішуються у судовому порядку.

7.    Реквізити і підписи Сторін

Сторона1

Сторона 2

Від Сторони 1

 

 

«__»______________2017

Від Сторони 2

 

 

«__»______________2017

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування


 

 

   

 

 

 

  

 

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

ОГОЛОШЕННЯ

 

Заява про визначення обсягу

стратегічної екологічної оцінки

 

Оголошення про проведення щорічного

обласного конкурсу проектів розвитку

територіальних громад Рівненської області на 2021 рік

 

 

Оголошення про початок громадського

обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

 

Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва

 

До уваги надавачів послуг за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги

 

Об’єкти бюджетної сфери, які потребують здійснення енергоефективних заходів із залученням механізму енергосервісу та інвесторів

 

Оголошення для органів місцевого самоврядування щодо розрахунку середньозважених тарифів на тепло!