РІВНЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

На головну

Уряд України Мапа сайту

Всі матеріали на вебсторінці розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0International

 

33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, тел./факс: (0362) 63-60-91, Е-mail: rivnenskarda@rv.gov.ua

 
 квітня 2024 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 
Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету


Наказ № 30 від 31.10. 2019 року «Про внесення Змін до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету»

(НАТИСНІТЬ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ)

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління 

Рівненської  районної  

державної адміністрації

___________ року  № ______

  

 

Інструкція

з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету

 

Розділ І. Загальні положення

        1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до частини першої статті 20, частини 3 статті  75 Бюджетного кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 06 червня 2012 року   №687 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2012 року за № 1057/21369, наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року №648 «Про затвердження  типових форм  бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (в редакції  наказу від 17 липня 2018 року №617), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  06 серпня 2015 року за № 957/27402 і визначає механізм розрахунків показників проекту районного бюджету на плановий бюджетний період (далі – проект районного бюджету) та прогнозу районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – прогноз районного бюджету); встановлює порядки складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів.

       1.2. Головний розпорядник бюджетних коштів районного бюджету (далі – головний розпорядник) організовує та забезпечує складання бюджетного запиту і подає його до фінансового управління Рівненської районної державної адміністрації (далі – фінансове управління) у терміни та порядку, що ним визначені, в паперовому вигляді.

       1.3. Усі вартісні показники у формах наводяться у гривнях.

         1.4. Разом з бюджетним запитом головний розпорядник подає необхідну для здійснення фінансовим управлінням аналізу бюджетного запиту детальну інформацію щодо проведених розрахунків, а також підтвердні документи та матеріали (детальні розрахунки, вимоги відповідних договорів, регламенти проведення заходів, перелік обладнання та інвентарю тощо).

1.5. Бюджетний запит складається на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням організаційних, фінансових (у тому числі граничних обсягів видатків та надання кредитів загального фонду районного бюджету на плановий бюджетний період (далі - граничні обсяги) та індикативних прогнозних показників обсягів видатків або надання кредитів загального фонду районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі - індикативні прогнозні показники) та інших обмежень, які щороку доводяться фінансовим управлінням до головних розпорядників.

1.6. Прогнозні обсяги та індикативні прогнозні показники розраховуються та доводяться фінансовим управлінням  на основі:

прогнозу економічного і соціального розвитку району на плановий бюджетний період та основних макропоказників економічного і соціального розвитку району  на наступні за плановим два бюджетні періоди;

проекту Державного бюджету України на плановий бюджетний період, схваленого Кабінетом Міністрів України;

прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди.

1.7. Розрахунок прогнозних обсягів та індикативних прогнозних показників здійснюється з урахуванням:

прогнозних обсягів доходів;

розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;

розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери ” (далі – Єдина тарифна сітка);

прогнозних цін на енергоносії та тарифів на оплату комунальних послуг;

необхідності передбачення нових (порівняно з поточним бюджетним періодом) першочергових видатків, у тому числі тих, що мають періодичний характер;

необхідності оптимізації витрат головних розпорядників, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності, скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат тощо.

1.8. Граничний обсяг та індикативні прогнозні показники доводяться фінансовим  управлінням до головного розпорядника загальними сумами.

1.9. Показники доходів, фінансування, видатків, повернення та надання кредитів за попередній та поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам класифікації доходів бюджету, класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, внесених до відповідної бюджетної класифікації.

1.10. Головні розпорядники забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих до фінансового управління  бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту та прогнозу обласного бюджету.

Головний розпорядник несе відповідальність за включення недостовірних даних до бюджетних запитів, визначення недостовірних обсягів бюджетних коштів при плануванні бюджетних показників, порушення встановлених термінів подання бюджетних запитів або їх неподання.

1.11. Фінансове управління райдержадміністрації здійснює аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів на предмет відповідності меті діяльності (місії) головного розпорядника та пріоритетам державної політики, визначеним програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку, ефективності використання бюджетних коштів, дотримання доведених обмежень та вимог цієї Інструкції

1.12. За результатами  проведеного аналізу бюджетних запитів  фінансове управління  формує проект районного бюджету  та прогноз районного бюджету на два наступні періоди.

1.13. З метою усунення  розбіжностей з головними розпорядниками  щодо  показників проекту районного бюджету  та прогнозу районного бюджету  фінансове управління проводить  погоджувальні наради з головними  розпорядниками.

                1.14. Якщо  головний  розпорядник  у своєму  бюджетному запиті подасть  розподіл граничного обсягу видатків/ надання кредитів  загального фонду  бюджету на плановий рік, структура  якого не забезпечує необхідний рівень функціонування цього  головного розпорядника (наприклад , більшість   коштів  планується  спрямовувати на оплату праці, а на оплату комунальних послуг і енергоносіїв тощо- в недостатніх  обсягах), фінансове управління має право  повернути  такий  бюджетний запит цьому  головному  розпоряднику для доопрацювання. У разі  невиконання  головним розпорядником вимог фінансового управління, останній має право самостійно внести  необхідні корективи в бюджетний запит, повідомивши про це головного розпорядника.

1.15. На основі результатів аналізу фінансове управління відповідно до частини п’ятої статті 75 Бюджетного кодексу України, приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту районного бюджету перед поданням його на розгляд районній державній адміністрації.

1.16. Після прийняття проекту закону про Державний бюджет України Верховною Радою України рішення про обласний бюджет обласною  радою та доведення Кабінетом Міністрів України місцевим державним адміністраціям відповідно до частини дев’ятої статті 75 Бюджетного кодексу України визначених таким законом та рішенням про обласний бюджет показників міжбюджетних відносин і текстових статей, а також організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проектів місцевих бюджетів, фінансове управління, на основі аналізу бюджетних запитів формує проект рішення про районний  бюджет, який подається на розгляд та схвалення до районної державної адміністрації.

1.17. Головні розпорядники доопрацьовують бюджетні запити з урахуванням рішень прийнятих районною державною адміністрацією щодо доопрацювання проекту рішення про районний бюджет для подання до районної ради .

1.18. У разі подання головним розпорядником бюджетного запиту, складеного з порушенням вимог цієї Інструкції, фінансове управління може повернути такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність до зазначених вимог.

1.19. У разі порушення бюджетного законодавства до учасників бюджетного процесу можуть застосовуватися заходи впливу відповідно до статей 116-118 Бюджетного кодексу України.

1.20. У цій Інструкції визначення бюджетних періодів вживаються у таких значеннях: минулий рік – звітний період;

поточний рік – період, протягом якого відбувається планування бюджетних показників на наступний рік;

плановий рік – рік, на який здійснюється планування бюджетних показників;

наступні за плановим два бюджетні періоди – роки, на які здійснюється прогноз бюджетних показників і які є наступними за плановим роком.

 

Розділ ІІ. Розрахунок видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

2.1. Головний розпорядник забезпечує розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами, та здійснює розрахунок обсягів видатків та надання кредитів, дотримуючись принципів, на яких ґрунтується бюджетна система (ефективності та результативності, справедливості і неупередженості), а також таких принципів:

пріоритетності, який передбачає спрямування видатків або надання кредитів за бюджетною програмою із урахуванням цілей та завдань, визначених програмними (стратегічними) документами, та реальних можливостей бюджету;

жорсткої економії бюджетних коштів, який передбачає вжиття заходів для планомірної мінімізації витрат усіх видів ресурсів з одночасним забезпеченням належного виконання завдань;

обґрунтованості витрат «від першої гривні», який передбачає детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації видатків або класифікації кредитування з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на виконання бюджетної програми у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

До кількісних факторів належать штатна чисельність працівників,  інвалідів, пенсіонерів, кількість бюджетних установ, обладнання, обсяг виробленої продукції (наданих послуг) тощо.

До вартісних факторів належать індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо.

Окремі фактори, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів, щороку доводяться головним розпорядникам департаментом фінансів, решта - визначається головним розпорядником самостійно з урахуванням галузевих особливостей та підтверджується відповідними обґрунтуваннями та розрахунками.

 2.2. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюються з урахуванням, зокрема:

нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній галузі (сфері діяльності), у тому числі надання послуг, гарантованих державою, та інших послуг, що надаються фізичним та юридичним особам (державних послуг);

зобов’язань, передбачених договорами (контрактами);

норм і нормативів;

періодичності виконання окремих бюджетних програм, а також окремих заходів, що здійснюються в межах бюджетних програм;

результатів оцінки ефективності бюджетних програм, проведеної з урахуванням методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, встановлених Мінфіном, та висновків за результатами контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов’язаннями у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

цін і тарифів поточного року на відповідні товари (роботи, послуги), закупівлю яких передбачається здійснювати у межах бюджетної програми.

2.3. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється за програмно-цільовим методом – за бюджетними програмами, за загальним, так і за спеціальним фондами у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

Детальні розрахунки в межах коду  економічної класифікації видатків здійснюються з урахуванням факторів, що впливають  на обсяг  видатків та надання кредитів.

2.4. Обсяг надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди визначається на підставі нормативно-правових актів, якими передбачено надання таких кредитів, з урахуванням положень договорів (контрактів), договори між головним розпорядником та позичальником тощо, та необхідності повного завершення розпочатих позичальником робіт (здійснення виплат), що передбачені такими угодами (договорами).

2.5. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують включення до бюджетних запитів показників за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів, у разі їх схвалення або відбору у встановленому законодавством порядку та на підставі розрахунків обсягу витрат і вигод щодо реалізації таких інвестиційних проектів та обсягів довгострокових зобов'язань за енергосервісом на відповідні бюджетні періоди.

2.6. Обсяг капітальних видатків визначається, ураховуючи запланований обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, ступінь будівельної готовності об'єктів, кількість наявного обладнання та предметів довгострокового користування та ступінь їх фізичного і морального зношення. Фактори, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головним розпорядником визначаються самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних коштів.

2.7. За результатами розрахунків сума видатків та/або надання кредитів загального фонду на відповідний бюджетний період порівнюється із граничним обсягом та індикативними прогнозними показниками.

У разі якщо розрахований обсяг видатків та/або надання кредитів загального фонду перевищує граничний обсяг та індикативні прогнозні показники, додаткові видатки та/або надання кредитів (сума перевищення) включаються у відповідну Форму за умови, що такі видатки нормативно-правовими актами визначені пріоритетними.

2.8. Обсяг видатків та/або надання кредитів спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до нормативно-правових актів, які передбачають утворення і використання спеціального фонду.

2.9. Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

Розрахунок надходжень спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється з урахуванням фактичних надходжень у попередньому та поточному бюджетних періодах.

 

Розділ ІІІ. Складання бюджетних запитів

1. Порядок складання бюджетного запиту

3.1.1. Складання бюджетного запиту здійснюється за формами, які затверджені наказом Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року №648 «Про затвердження  типових форм  бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (в редакції  наказу від 17 липня 2018 року №617),
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України  06 серпня 2015 року
за № 957/27402:

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__ – 20__ РОКИ загальний , Форма 20__-1 (далі – Форма-1) (додаток 1);

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__ – 20__ РОКИ індивідуальний, Форма 20__-2 (далі – Форма-2) (додаток 2);

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__ – 20__ РОКИ додатковий, Форма 20_-3 (далі – Форма-3) (додаток 3).

3.1.2. Форми бюджетного запиту заповнюються послідовно: Форма-2 заповнюється на підставі показників Форми-1 і лише після заповнення зазначених форм у разі потреби заповнюється Форма-3;

3.1.3. Головний розпорядник здійснює розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами з урахуванням пріоритетів державної політики, визначених програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку, та планів своєї діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

3.1.4. З метою співставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування, що формується у бюджетних запитах на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

У разі якщо бюджетна програма не передбачається на плановий бюджетний період:

показники поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;

показники за бюджетною програмою попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування поточного бюджетного періоду, а у разі якщо бюджетна програма у поточному бюджетному періоді не передбачена – зазначаються окремим рядком.

3.1.5. Для заповнення форм бюджетного запиту використовуються:

дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого органам Державної казначейської служби України, з урахуванням капітальних видатків (далі – звіт за попередній бюджетний період) – для зазначення показників за попередній бюджетний період;

показники, затверджені розписом районного бюджету на поточний бюджетний період з урахуванням капітальних видатків, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (з урахуванням змін, внесених до районного бюджету на момент складання запиту та змін у структурі бюджетних програм) (далі – розпис на поточний бюджетний період) – для зазначення показників за поточний бюджетний період;

3.1.6. У разі якщо головний розпорядник у межах доведених фінансовим управлінням прогнозного обсягу та індикативних прогнозних показників пропонує зменшити порівняно з поточним бюджетним періодом видатки та/або надання кредитів загального фонду районного бюджету за одними бюджетними програмами та збільшити за іншими, такі пропозиції мають бути обґрунтовані в частині необхідності такого перерозподілу та можливості реалізації відповідних видатків або бюджетних програм у запропонованих ним обсягах.

2. Порядок заповнення Форми 20__-1

3.2.1. Форма-1 призначена для наведення узагальнених показників діяльності головного розпорядника і розподілу прогнозного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами і підпрограмами.

3.2.2. У Формі-1 зазначаються мета діяльності  головного розпорядника у галузях (сферах діяльності), на реалізацію державної політики у яких спрямовано його діяльність, здійснюється розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального та спеціального  фондів районного бюджету та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами,  підпрограмами  та відповідальними виконавцями бюджетних програм.

Інформація, що наводиться у Формі-1, має у повній мірі характеризувати діяльність головного розпорядника, охоплювати всі галузі (сфери діяльності), у яких він забезпечує реалізацію державної політики.

3.2.3. У пункті 1 зазначається найменування головного розпорядника  та код типової  відомчої класифікації видатків.

     3.2.4. У пункті 2 зазначається мета діяльності головного розпорядника, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації державної політики у відповідній сфері та має формуватись з урахуванням таких критеріїв:

чітке формулювання та лаконічне викладення;

спрямованість на досягнення певного результату;

охоплення всіх сфер діяльності  головного розпорядника.

 3.2.5. У пункті 3 зазначається розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду районного бюджету на плановий бюджетний період та індикативних прогнозних показників на наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетними програмами та  підпрограмами:

 

у графах 1-4 зазначаються код та найменування бюджетної програми та підпрограми, відповідальний виконавець бюджетної програми,  код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету ;

у графі 5 (звіт) – касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 6 (затверджено) – бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 7-9 (проект, прогноз) – розподіл граничного обсягу видатків загального фонду та індикативних прогнозних показників.

 3.2.6. У пункті 4 зазначається розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду районного бюджету на плановий бюджетний період та індикативних прогнозних показників на наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетними програмами та  підпрограмами:

 у графах 1-4 зазначаються код та найменування бюджетної програми та підпрограми, відповідальний виконавець бюджетної програми та підпрограми, код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету ;

         у графі 5 (звіт) – касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 6 (затверджено) – бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 7-9 (проект, прогноз) – розподіл граничного обсягу видатків загального фонду та індикативних прогнозних показників.

 

                 3. Порядок заповнення Форми 20_ -2

3.3.1. Форма-2 призначена для наведення детальної інформації з обґрунтуваннями щодо показників, передбачених за кожною бюджетною програмою.

При цьому за однією бюджетною програмою передбачаються або тільки видатки з подальшою їх деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету, або тільки надання кредитів з подальшою їх деталізацією за класифікацією кредитування бюджету.

При заповненні Форми 20_-2:

доходи та фінансування спеціального фонду наводяться відповідно за класифікацією доходів бюджету та класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання;

повернення кредитів до спеціального фонду - за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету у розрізі кодів класифікації кредитування бюджету: 4120, 4220;

видатки - за кодами економічної класифікації видатків бюджету: 2110, 2120, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 2281, 2282, 2400, 2610, 2620, 2630, 2700, 2800, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3210, 3220, 3230, 3240, 9000;

      запозичення - за кодами класифікації кредитування бюджету: 4110, 4210;

      кошти, що передаються  із загального фонду бюджету до  спеціального фонду (бюджету розвитку)за кодами джерел фінансування : 602400

 залишки коштів за кодами джерел фінансування: 602100, 602200.

3.3.2. У пунктах 1 і 2 зазначаються відповідно найменування головного розпорядника коштів районного бюджету, найменування  відповідального виконавця та  код типової відомчої класифікації видатків та кредитування районного бюджету.

3.3.3. У пункті 3 зазначається  найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів та код Програмної класифікації видатків та кредитування районного бюджету.

3.3.4. У пункті 4 зазначається мета та завдання бюджетної програми/підпрограми, термін та підстави для  її реалізації .

   3.3.5.  У пункті 5 зазначаються усі надходження для виконання бюджетної програми.

У рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 3, 7, 11 підпункту 5.1 та рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 3, 7 підпункту 5.2 автоматично проставляються показники, наведені у графах 5-9 пункту 3 Форми-1 у рядку відповідної бюджетної програми.

Показники спеціального фонду зазначаються за кожним видом надходжень:

1) власні надходження бюджетних установ:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код класифікації доходів бюджету 25010100);

надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (код класифікації доходів бюджету 25010200);

плата за оренду майна бюджетних установ (код класифікації доходів бюджету 25010300);

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код класифікації доходів бюджету 25010400);

власні надходження бюджетних установ визначаються головним розпорядником за наявності підстави, про яку обов’язково робиться посилання при заповненні пункту 15. При заповненні цього пункту в частині власних надходжень слід керуватися частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України;

1) інші доходи спеціального фонду, визначені законами про Державний бюджет України на попередній та поточний бюджетні періоди і які передбачається отримувати у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

2) повернення кредитів до бюджету, які відображаються зі знаком «-» (у розрізі класифікації кредитування бюджету).

Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за попередній бюджетний період (рядок «ВСЬОГО») розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень та різниці між залишками бюджетних коштів на початок бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602100) та на кінець бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602200).

У графі 4 підпункту 5.1 (звіт) зазначаються надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми відповідно до звіту за попередній бюджетний період.

У графі 8 підпункту 5.1 (затверджено) - надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми на поточний бюджетний період.

У графі 12 підпункту 5.1 (проект) - надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми на плановий бюджетний період.

У графах 4 та 8 підпункту 5.2 (прогноз) - надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми на наступні за плановим два бюджетні періоди.

У графах 5,9,13 підпункту 5.1, у графах 5,9 підпункту 5.2  в  тому числі вказуються обсяги бюджету розвитку районного бюджету, які є складовою частиною спеціального фонду.

 3.3.6. У пункті 6 зазначаються видатки: за кодами економічної видатків / класифікації/кредитування бюджету :

 у підпункті 6.1 видатки за кодами економічної класифікації видатків у затвердженому та плановому періодах;

у підпункті 6.2 надання кредитів за кодами класифікації кредитування у звітному, затвердженому та плановому періодах;

у підпункті 6.3 видатки на наступні за плановим два бюджетні періоди за економічною класифікацією видатків бюджету;

у підпункті 6.4 надання кредитів за кодами класифікації кредитування  на наступні за плановим два бюджетні періоди .

у графі 3 підпункту 6.1 та графі 3 підпункту 6.2 (звіт) зазначаються касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 підпункту 6.1 та графі 4 підпункту 6.2 (звіт) – касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 5 підпункту 6.1 та графі 5 підпункту 6.2 (звіт)– касові видатки або надання кредитів бюджету розвитку спеціального фонду відповідно до звіту за попередній період;

у графі 7 підпункту 6.1 та графі 7 підпункту 6.2 (затверджено) – бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графі 8 підпункту 6.1 та графі 8 підпункту 6.2 (затверджено) – бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графі 9 підпункту 6.1 та графі 9 підпункту 6.2 (затверджено)– бюджетні асигнування бюджету розвитку, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графі 11 підпункту 6.1 та графі 11 підпункту 6.2 (проект) – видатки або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції;

у графі 12 підпункту 6.1 та графі 12 підпункту 6.2 (проект) – видатки або надання кредитів спеціального фонду, які передбачаються на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції;

у графі 13 підпункту 6.1 та графі 13 підпункту 6.2 (проект) – видатки або надання кредитів бюджету розвитку спеціального фонду, які передбачаються на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції;

у графах 3 і 7 підпункту 6.3 та у графах 3 і 7 підпункту 6.4 (прогноз) –видатки або надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції;

у графах 4 і 8 підпункту 6.3 та у графах 4 і 8 підпункту 6.4 (прогноз) – видатки або надання кредитів спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції.

у графі 5, 9 підпункту 6.3 та графі 5, 9 підпункту 6.4 (прогноз)– видатки або надання кредитів бюджету розвитку спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу II цієї Інструкції.

Показники у рядку „ВСЬОГО” у графах 3, 7, 11 підпункту 6.1 та рядку „ВСЬОГО” у графах 3, 7, 11 підпункту 6.2 повинні дорівнювати показникам у графах 5,6,7 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку „ВСЬОГО” у графах 3, 7, 11 підпункту 5.1 пункту 5 Форми-2.

Показники у рядку „ВСЬОГО” у графах 3 і 7 підпункту 6.3 та рядку „ВСЬОГО у графах 3 і 7 підпункту 6.4 повинні дорівнювати показникам у графах 8 і 9 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку „ВСЬОГО” у графах 3 і 7 підпункту 5.2 пункту 5 Форми-2.

3.3.7. У пункті 7 зазначаються видатки за напрямками використання коштів.

У підпункті 7.1 зазначаються видатки за напрямками використання коштів :

у графі 3 (звіт) – касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (звіт) – касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 5 (звіт) – касові видатки або надання кредитів бюджету розвитку спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 (затверджено) – бюджетні асигнування загального фонду на поточний бюджетний період, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графі 8 (затверджено) – бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графі 9 (затверджено) – бюджетні асигнування бюджету розвитку спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графі 11 (проект) – видатки або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період;

у графі 12 (проект) – видатки або надання кредитів спеціального фонду на плановий бюджетний період;

у графі 13 (проект) – видатки бюджету розвитку спеціального фонду на плановий бюджетний період.

Показники у рядку „ВСЬОГО” у графах 3, 7, 11 підпункту 7.1  повинні дорівнювати показникам у графах  5, 6, 7 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми,  показникам у рядку „ВСЬОГО” у графах 3, 7, 11 підпункту 5.1  пункту 5 Форми-2  та показникам у рядку „ВСЬОГО” у графах 3, 7, 11 підпункту 6.1 пункту 6 Форми-2.

У підпункті 7.2 зазначаються видатки за напрямками використання коштів :

у графах 3, 7 (прогноз) зазначаються видатки або надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди;

у графах 4, 8 (прогноз) – видатки або надання кредитів спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.

у графах 5, 9 (прогноз) – видатки бюджету розвитку або надання кредитів спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.

Показники у рядку „ВСЬОГО” у графах 3, 7 підпункту 7.2 повинні дорівнювати показникам у графах 8, 9 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, показникам у рядку „ВСЬОГО”, у графах 3,7 підпункту 5.2 пункту 5 Форми-2, а також показникам у рядку „ВСЬОГО” у графах 3, 7 підпункту 6.3 Форми-2.

При визначенні напрямів використання бюджетних коштів та розподілі видатків за кодами економічної класифікації видатків бюджету необхідно враховувати, що економічна класифікація видатків бюджету впорядковує витрати за економічними характеристиками операцій, а напрями використання бюджетних коштів передбачають конкретні дії (заходи), спрямовані на досягнення певного результату, і можуть містити декілька таких операцій.

З метою забезпечення порівнянності показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди із показниками поточного бюджетного періоду у пункті 7 Форми-2 перелік напрямів використання бюджетних коштів визначається відповідно до переліку, що використовувався головним розпорядником при підготовці бюджетних запитів на плановий бюджетний період.

Для нових бюджетних програм напрями використання бюджетних коштів визначаються головним розпорядником самостійно.

Напрями використання бюджетних коштів за спеціальним фондом повинні узгоджуватися з напрямами використання бюджетних коштів за загальним фондом.

 3.3.8. У пункті 8 наводяться результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми в розрізі підпрограм та завдань, за попередній, поточний, на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Результативні показники бюджетної програми визначаються з дотриманням Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетної програми, затверджених нормативними актами Міністерства фінансів України .

Кількість результативних показників за кожним напрямом, як правило, не повинна перевищувати чотирьох.

Для бюджетних програм, що реалізуються протягом декількох років, результативні показники бюджетної програми не повинні суттєво змінюватися за своїм змістом порівняно із результативними показниками, передбаченими паспортом відповідної бюджетної програми на поточний рік, за умов: незмінності завдань бюджетної програми та напрямів використання коштів; узгодженості із показниками результату діяльності головного розпорядника, визначеними у Формі-2.

У графі „Джерело інформації ” підпунктів 8.1 та 8.2 зазначаються найменування статистичних збірників, звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність наведених результативних показників бюджетних програм.»

3.3.9. У пункті 9 наводиться структура видатків на оплату праці за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

1) обов’язкові виплати включають основну заробітну плату, оклади грошового утримання військовослужбовців, обов’язкові надбавки і доплати, згідно з законодавством, у тому числі:

тарифні ставки (оклади) з підвищеннями, передбачені діючими умовами оплати праці;

надбавки, які носять обов’язковий характер;

додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців, крім одноразових виплат;

доплати, які носять обов’язковий характер;

індексація грошових доходів.

2) інші доплати та надбавки, що носять стимулюючий та/або необов’язковий характер, у тому числі:

доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі;

щорічна грошова винагорода працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків;

доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо);

за суміщення професій (посад) або збільшення обсягу виконуваних робіт;

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт;

інші доплати та надбавки, що носять необов’язковий характер.

3) премії: всі види преміальних виплат.

4) матеріальна допомога включає всі види матеріальних допомог, у тому числі:

на оздоровлення при наданні щорічної відпустки;

на соціально-побутові потреби;

тощо.

В останньому рядку пункту 9 додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді.

3.3.10. У пункті 10 наводиться чисельність працівників, зайнятих у бюджетних установах, в розрізі переліку категорій працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами:

у графах 3, 5, 7, 9 зазначається кількість затверджених штатних одиниць у штатних розписах;

у графах 4, 6 – кількість фактично зайнятих штатних одиниць в попередньому бюджетному періоді, у графах 8, 10 - в поточному бюджетному періоді  станом на 1 липня поточного бюджетного періоду;

у графах 11-16 – чисельність працівників бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Кількість штатних одиниць та фактично зайнятих посад, які утримуються за рахунок видатків загального фонду або спеціального фонду, наводиться окремо. У разі якщо згідно з чинним законодавством працівники, що отримують основну заробітну плату за рахунок загального фонду, отримують додаткову заробітну плату зі спеціального фонду або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність таких працівників проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку „штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді ”, у графах 5, 6, 9, 10, 12, 14 і 16.

3.3.11. У пункті 11 наводяться районні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у плановому (підпункт 11.1) та наступних за плановим двох бюджетних періодах (підпункт 11.2):

у графі 2 підпункту 11.1 та графах 2 підпункту 11.2 зазначаються назва районної цільової програми та підпрограми;

у графі 3 підпункту 11.1 та графі 3 підпункту 11.2 – нормативно-правовий акт, яким затверджена районна цільова програма.

 Показники у рядку „ВСЬОГО” у графах 4,7,10 підпункту 11.1 не мають перевищувати відповідні показники у графах 3,  7, 11 підпункту 6.1 , у графах 5,8,11 підпункту 11.1 не мають перевищувати відповідні показники у графах 4,  8, 12 підпункту 6.1.

Показники у рядку „ВСЬОГО” у графах 4,7 підпункту 11.2 не мають перевищувати відповідні показники у графах 3,7 підпункту 6.3, у графах 5,8 підпункту 11.2 не мають перевищувати відповідні показники у графах 4,8 підпункту 6.3.

3.3.12.У пункті 12 наводяться об’єкти, які виконуються у межах бюджетної програми за рахунок бюджету розвитку .

у графі 4 (звіт) – касові видатки бюджету розвитку спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 6 (затверджено) – бюджетні асигнування бюджету розвитку  на поточний бюджетний період, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графі 8 (проект) – видатки бюджету розвитку  на плановий бюджетний період;

у графах 10,12 (прогноз) – видатки бюджету розвитку  на наступні за плановим два бюджетні періоди;

Показники у рядку „ВСЬОГО” у графах 4, 6, 8 пункту 12  повинні дорівнювати показникам у графах  5, 9, 13 підпункту 5.1 та показникам у графах  5, 9, 13 підпункту 6.1 Форми-2,  показникам у рядку „ВСЬОГО” у графах 10,12  пункту 12  повинні дорівнювати показникам у графах  5, 9 підпункту 5.2 та показникам у графах  5, 9 підпункту 6.3 Форми-2.

    3.3.13.  У пункті 13 наводиться аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у попередньому бюджетному періоді, очікувані результати у поточному бюджетному періоді та обґрунтування необхідності передбачення витрат на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Приведені головними розпорядниками у пункті 13 обґрунтування використовуються при підготовці проекту районного бюджету, прогнозу районного бюджету та пояснювальної записки до проекту рішення про районний  бюджет.

 3.3.14. У пункті 14 наводиться аналіз управління зобов'язаннями у попередньому і поточному бюджетних періодах та пропозиції щодо приведення зобов'язань на плановий бюджетний період до граничного обсягу видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період.

У підпунктах 14.1 та 14.2 зазначається кредиторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також можлива кредиторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:

у графі 3 підпункту 14.1 – бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

у графі 4 підпункту 14.1 – касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період. Ці показники мають відповідати показникам, наведеним у графі 3 підпункту 5.1 або у графі 3 підпункту 6.1;

у графах 5 та 6 підпункту 14.1 – кредиторська заборгованість загального фонду на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 підпункту 14.1 – зміна кредиторської заборгованості загального фонду протягом попереднього бюджетного періоду;

у графах 8 та 9 підпункту 14.1 – кредиторська заборгованість, яка у попередньому бюджетному періоді погашена за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно;

у графі 10 підпункту 14.1 – бюджетні зобов'язання, у тому числі погашені (касові видатки) та непогашені (кредиторська заборгованість на кінець попереднього бюджетного періоду).

Графи 3,4, 8 підпункту 14.2 мають відповідати:

графа 3 підпункту 14.2 – графі 7 підпункту 6.1 (бюджетні асигнування, затверджені розписом на поточний бюджетний період);

графа 4 підпункту 14.2 – графі 6 підпункту 14.1 (кредиторська заборгованість загального фонду на кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період);

графа 8 підпункту 14.2 – графі 11 підпункту 6.1 (видатки районного бюджету на плановий бюджетний період).

У графах 5, 6, 10, 11 підпункту 14.2 наводиться сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та плановому бюджетних періодах планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно.

У графах 7 і 12 підпункту 14.2 наводиться розрахунок очікуваних зобов'язань за видатками (різниця між затвердженими призначеннями на поточний бюджетний період (обсягом видатків на плановий бюджетний період) та кредиторською заборгованістю на початок відповідного бюджетного періоду).

Наведена у підпунктах 14.1 та 14.2 інформація призначена для здійснення аналізу ефективності управління головним розпорядником своїми зобов'язаннями в попередньому, поточному та на плановий бюджетні періоди по загальному фонду в розрізі економічної класифікації видатків бюджету (касові видатки, стан погашення кредиторської заборгованості загального фонду, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність до передбачених асигнувань), а також розробити заходи з приведення своїх зобов'язань на плановий бюджетний період у відповідність до обсягів видатків на плановий бюджетний період.

У підпункті 14.3 зазначається дебіторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:

у графі 3 підпункту 14.3 – бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

у графі 4 підпункту 14.3 – касові видатки або надання кредитів відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графах 5 і 6 підпункту 14.3 – дебіторська заборгованість загального фонду на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 підпункту 14.3 – очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець планового бюджетного періоду;

у графах 8 і 9 підпункту 14.3 – причини виникнення дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її погашення відповідно.

У підпункті 14.4  зазначаються конкретні пропозиції щодо упорядкування зобов'язань загального фонду бюджету у плановому бюджетному періоді із визначенням термінів їх проведення та розрахунками щодо результатів від впровадження цих заходів, а також аналіз управління бюджетними  зобов'язаннями загального фонду у попередньому та поточному бюджетних періодах.

3.3.15. У пункті 15 наводяться:

основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;

основні підходи до розрахунку інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються державою для реалізації інвестиційних програм (проектів) та від повернення кредитів до бюджету;

нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються державою для реалізації інвестиційних програм (проектів) та від повернення кредитів до бюджету, та визначено напрями їх використання;

пояснення джерел утворення надходжень спеціального фонду та основні напрями їх використання;

аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді, та очікувані результати у поточному бюджетному періоді;

показники, які характеризують обсяг видатків або надання кредитів спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо, – порівняно із звітом за попередній бюджетний період та планом на поточний бюджетний період).

3.3.16. Інформація, наведена у Формі-2, використовується для формування паспорта бюджетної програми відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за    № 1103/25880.

4. Порядок заповнення Форми 20_-3

4.1. Форма - 3 призначена для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових поточних та капітальних видатків та/або надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди і заповнюється лише після заповнення Форми-1 і Форми-2 у разі якщо витрати, які розраховані, виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують граничний обсяг та індикативні прогнозні показники.

Пропозиції головного розпорядника щодо додаткових видатків та надання кредитів розглядаються фінансовим управління в межах балансу бюджету.

Пропозиції щодо додаткових видатків або надання кредитів не надаються за бюджетними програмами, за якими у зв’язку з перерозподілом зменшено обсяги видатків або надання кредитів порівняно з поточним бюджетним періодом та збільшено за іншими бюджетними програмами.

4.2. Форма-3  заповнюються за кожною бюджетною програмою по якій  виникає необхідність додаткового виділення коштів.

4.3. У  1 і 2  форми 3 зазначаються відповідно найменування головного розпорядника коштів районного бюджету, найменування  відповідального виконавця та  код типової відомчої класифікації видатків та кредитування районного бюджету.

       4.4. У пункті 3 форми 3 зазначається  найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів та код Програмної класифікації видатків та кредитування районного бюджету.

4.5. У пункті 4.1  форми 3 наводяться додаткові кошти на поточні та капітальні видатки або надання кредитів загального фонду та  інформація про зміни результативних показників бюджетної програми у звітному, затвердженому  та  плановому  бюджетних періодах у разі передбачення додаткових коштів, а також можливі наслідки, у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4.6 У першій таблиці підпункту 4.1  форми 3 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на плановий бюджетний період (у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету):

 - у графі 3 першої таблиці підпункту 4.1  (звіт) зазначаються касові видатки або надання кредитів загального та спеціального  фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період ;

- у графі 4 першої таблиці підпункту 4.1  (затверджено) зазначаються бюджетні асигнування, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

- у графі 5  першої таблиці підпункту 4.1 (граничний обсяг) видатки або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період;

- у графі 6 першої таблиці підпункту 4.1 зазначається обсяг  додаткових видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету/ кодів класифікації кредитування бюджету на плановий  бюджетний період;

    - у графі 7 першої таблиці підпункту 4.1 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період;

    - у графах 2, 3, 4 другої таблиці підпункту 4.1 зазначаються найменування результативних показників бюджетної програми (показників затрат,  продукту та ефективності), їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 8.1 пункту 8 Форми-2.

У графі 5 другої таблиці підпункту 4.1 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у плановому бюджетному періоді в межах граничного обсягу.

У графі 6 другої таблиці підпункту 4.1 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі передбачення додаткових коштів у плановому бюджетному періоді.

У першій таблиці підпункту 4.2 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на наступні за плановим два бюджетні періоди (у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету).

У графах 4 і 6 першої таблиці підпункту 4.2 зазначається сума збільшення індикативних прогнозних показників.

У графі 7 першої таблиці підпункту 4.2 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.

У графах 2, 3, 4 другої таблиці підпункту 4.2 зазначаються результативні показники затрат, продукту, ефективності та якості , що характеризують виконання бюджетної програми у наступних за плановим двох бюджетних періодах, їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 8.2 пункту 8 Форми-2.

У графах 5 і 7 другої таблиці підпункту 4.2 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у наступних за плановим двох бюджетних періодах в межах індикативних прогнозних показників на відповідний бюджетний період.

У графах 6 і 8 другої таблиці підпункту 4.2 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі виділення додаткових видатків або надання кредитів у відповідних бюджетних періодах.

У випадку не виділення додаткових коштів надається  інформація та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми..

В останньому рядку «ВСЬОГО» підпунктів 4.1 та 4.2 зазначається загальна сума додаткових коштів за всіма бюджетними програмами.

 

Заступник начальника фінансового

управління-начальник відділу

видатків  місцевих бюджетів                                                                  І.ІЛЛЮК

 

 

Додаток 1 до Інструкції

 

 

Додаток 2 до Інструкції

 

 

Додаток 3 до Інструкції
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування


 

 

   

 

 

 

  

 

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

ОГОЛОШЕННЯ

 

Заява про визначення обсягу

стратегічної екологічної оцінки

 

Оголошення про проведення щорічного

обласного конкурсу проектів розвитку

територіальних громад Рівненської області на 2021 рік

 

 

Оголошення про початок громадського

обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

 

Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва

 

До уваги надавачів послуг за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги

 

Об’єкти бюджетної сфери, які потребують здійснення енергоефективних заходів із залученням механізму енергосервісу та інвесторів

 

Оголошення для органів місцевого самоврядування щодо розрахунку середньозважених тарифів на тепло!